Statutul Fundației și Consiliul de Conducere

I.    DISPOZIŢII GENERALE

Prezentul Statut este elaborat în conformitate cu prevederile Legii Republicii Moldova “Cu privire la fundaţii” Nr. 581 – XIV din 30 iulie 1999, aprobat de Fondatorul Fundaţiei şi reglementează modul de organizare şi funcţionare a Fundaţiei „TURNUL DEZROBIRII BASARABIEI”

1.1. Fondatori al Fundaţiei „TURNUL DEZROBIRII BASARABIEI” sunt: 
persoane fizice
- Mârzenco Gheorghe
-  Marin Anatol
-  Lisnic Vitalie
-  Pavlicenco Vitalia
-  Caraman Anatolie
-  Maimescu Ştefan
1.2.    Fundaţia este o organizaţie necomercială, neguvernamentală, apolitică, fără membri, dotată cu un 
patrimoniu distinct şi separat de patrimoniul fondatorilor, care este destinat atingerii scopurilor necomerciale, prevăzute de prezentul statut. 
1.3. Fundaţia îşi desfăşoară activitatea pe tot teritoriul Republicii Moldova şi altor ţări;
1.4. Durata activităţii Fundaţiei este nelimitată;
1.5. Fundaţia îşi desfăşoară activitatea pe tot teritoriul Republicii Moldova şi altor ţări;
1.6. Denumirea completă a Fundaţiei: Fundaţia „TURNUL  DEZROBIRII BASARABIEI”;
1.7. Sediul Fundaţiei şi a organelor permanente de conducere şi control ale Fundaţiei se află pe adresa:   Republica Moldova,  mun. Chişinău, str.Independenţei 4/1, ap.5.

II. STATUTUL  JURIDIC  AL FUNDAŢIEI

2.1. Fundaţia este persoană juridică, are sigiliu, ştampilă rotundă, foi cu antet cu denumirea sa, balanţă   proprie, conturi de decontare, inclusiv valutar, în instituţile bancare din republică precum şi alte rechizite  şi mijloace de indentificare vizuală înregistrate în modul stabilit şi necesare activităţii sale.
2.2.    Fundaţia dobîndeşte şi realizează, în nume propriu, drepturi patrimonile şi personale nepatrimoniale, poartă răspundere conform legislaţiei în vigoare, are bilanţ autonom, poate încheia în nume propriu tranzacţii: apare în calitate de reclamant şi reclamat în instanţe de judecată. 
2.3.      Activitatea Fundaţiei se desfăţoară în bază de autogestiune, pe principii de transparenţă, de colaborare cu organizaţile guvernamentale şi neguvernamentale din republică şi străinătate în conformitate cu prezentul Statut şi legislaţia în vigoare.
2.4.     Toate documentele Fundaţiei sînt valabile numai în cazul, în care acestea sunt semnate de persoane autorizate în limitele competenţei sale şi au aplicată ştampila Fundaţiei.
2.5.     Fundaţia poate deschide filiale şi reprezentanţe în Republica Moldova şi (sau) în străinătate în baza deciziei Consiliului.
2.6. Patrimoniul Fundaţiei constituie proprietatea acesteia şi nu poate fi revocat. Fundaţia  în conformitate cu legislaţia în vigoare şi potrivit scopurilor determinate de prezentul statut, exercită dreptul de posesie, folosinţă şi dispunere asupra patrimoniului aflat în proprietatea sa.    

III. SCOPURILE ŞI METODELE DE ACTIVITATE ALE FUNDAŢIEI

3.1.    Scopurile fundaţiei au caracter altruist, determinat, licit, exprimă interese general-naţionale sau comunitare şi contribuie la realizarea dezideratului major 

•    promovarea adevărului istoric, spiritului Declaraţiei de Independenţă (1991) a R. Moldova, lichidarea consecinţelor pactului Molotov-Ribentrop şi revenirea la Patria-Mamă; contribuire la procesele de fortificare a celor cinci piloni al identităţii naţionale: LIMBA, ISTORIA, CREDINŢA, CULTURA şi TRADIŢIILE; reedificarea monumentului etern şi sacru pentru români „TURNUL DEZROBIRII BASARABIEI”;

•    Iniţierea şi organizarea de programe şi proiecte în domeniile evidenţei, studierii, punere în valoare, salvării, protejării, conservării, restaurării şi promovării monumentelor/patrimoniului cu valoare istorică, artistică sau ştiinţifică (participarea nemijlocită a membrilor fondatori al fundaţiei la această activitate, atragerea de către aceştia a ajutorului financiar sub formă de donaţii de la întreprinderi, organizaţii şi persoane fizice) ce constituie patrimoniul cultural-lingvistic, istoric, ştiinţific, uman  şi natural;
•    Promovarea valorilor si tradiţiilor naţionale, cântecului patriotic, prin intermediul operelor de artă monumentală amplasate în spaţii publice, integrării lor în politicile culturale, educaţionale, de dezvoltare urbanistică şi de amenajare a teritoriului, ajustate la prevederile convenţiilor şi recomandărilor UNESCO şi ale Consiliului Europei referitoare la domeniul patrimoniului naţional;
•    Iniţierea si implementarea de programe cu caracter social-cultural şi economic, prin creşterea gradului de implicare a cetăţenilor de pe ambele maluri ale Prutului;
•    Susţinerea şi promovarea culturii, artelor si cercetării;
•    Identificarea, susţinerea si promovarea copiilor si tinerilor talentaţi, cu vocaţii în diferite domenii de activitate; dezvoltarea si furnizarea de programe de formare continuă, în diferite domenii de interes adresate tinerilor.  

3.2. Pentru atingerea scopurilor sale Fundaţia îşi propune realizarea următoarelor activităţi:    
•    iniţierea, coordonarea, implementarea şi finanţarea programelor şi proiectelor naţionale şi internaţionale în domeniile proprii de activitate;
•    contribuirea la afirmarea în conştiinţa populaţiei a valorilor spirituale, naţional-patriotice, a opiniilor şi convingerilor, a respectului pentru trecutul şi tradiţiile poporului român;
•    Efectuarea studiilor cultural-istorice , promovarea adevărului istoric, susţinerea  şi pregătirea procesului de reîntregire a neamului românesc/dacic; susţinerea şi prezenţa activă pe platforma mediatică a mişcării unioniste;
•     căutarea şi contactarea posibililor donatori (persoane fizice şi juridice) din ţară şi de peste hotare pentru desfăşurarea activităţilor, derularea proiectelor întru realizarea scopurilor statutare, în special pentru restabilirea monumentului „TURNUL DEZROBIRII BASARABIEI”;
•     Elaborarea şi implementarea unor programe sociale, spirituale, educative, culturale, de instruire şi cercetare, corespunzătoare intereselor societăţii, ce ar contribui la creşterea nivelului de educaţie, instruire şi informare a cetăţenilor; programe si proiecte de educaţie non-formală destinate copiilor si tinerilor, programe ce au ca scop dezvoltarea abilităţilor acestora;
•    acordarea asistenţei informaţionale, consultative în domeniile proprii de activitate;
•    susţinerea prin diverse mijloace a acţiunilor de ocrotire a patrimoniului natural, de combatere a poluării şi degradării mediului, pentru refacerea integrităţii naturii;
•    organizarea cluburilor de interese, a taberelor de odihnă, a excursiilor, a concursurilor, muzeelor,  şi expoziţiilor;
•    organizarea şi desfăşurarea lecţiilor, conferinţelor, treningurilor, seminarelor ştiinţifice, informaţionale, educaţionale, activităţilor culturale şi  de caritate etc. pentru diferite grupuri în limitele stabilite de legislaţia în vigoare cu participare locală, republicană şi internaţională;
•    procurarea, editarea şi difuzarea studiilor, cărţilor, documentelor proprii, pliantelor informative şi publicitare în vederea realizării scopurilor statutare;
•    stabilirea şi extinderea relaţiilor permanente de dialog şi parteneriat cu organizaţii similare , inclusiv internaţionale;
•    conlucrarea cu instituţiile statale, administraţiile publice locale, organizaţiile neguvernamentale şi organizaţii internaţionale în vederea realizării scopurilor statutare;
•    în scopul propagării valorilor şi scopurilor statutare, facilitării finanţării lucrărilor de protejare şi restabilire a patrimoniului naţional - crearea de întreprinderi şi ateliere de proiectare, conservare, restabilire, restaurare şi reparaţie a monumentelor, protejare a mediului, organizare rute turistice, expoziţii, deschidere magazine, editare tipărituri, consultaţii şi trening;
•    desfăşurarea şi altor activităţi prevăzute în legi, în scopul realizării misiunii şi obiectivelor sale.

3.3. Beneficiari ai Fundaţiei sunt persoanele fizice şi persoanele juridice necomerciale, în folosul cărora, în condiţiile stabilite de lege şi statutul Fundaţiei, poate fi efectuată o anumită plată, pot fi prestate servicii sau remise o parte din bunurile Fundaţiei, pentru care sînt destinate programele desfăşurate de către Fundaţie.

IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE FUNDAŢIEI

4.1. Fundaţia  este în drept:
•    Să desfăşoare în condiţiile legii activităţi, inclusiv economice, doar întru realizarea scopurilor statutare;
•    Să încheie cu persoane fizice şi juridice acorduri bilaterale şi multilaterale de colaborare în vederea realizării scopurilor şi sarcinilor statutare;
•    Să reprezinte şi să apere în faţa instanţelor judecătoreşti, autorităţilor publice, cît şi în faţa altor persoane fizice sau juridice drepturile şi interesele legitime ale Fundaţiei;
•    Să obţină de la autorităţile statale şi publice locale informaţia şi spriginul necesar pentru desfăşurarea activităţii statutare, în special pentru restabilirea monumentului de importanţă naţională „TURNUL DEZROBIRII BASARABIEI”, cu omisiunile reglementate de legislaţie;
•    Să susţină efectuarea cercetărilor ştiinţifice;
•    Să realizeze studii cultural- istorice în susţinerea  şi pregătirea procesului de reîntregire a neamului românesc/dacic; 
•    Să contribuie la promovarea liberă a iniţiativelor cu caracter cultural şi educativ, provenite de la persoane fizice sau juridice, precum şi a iniţiativelor în domeniile proprii de activitate; 
•    Să iniţieze programe si proiecte de educaţie non-formală destinate copiilor şi tinerilor (centre, cluburi, incubatoare ştiinţifice şi de afaceri ), programe ce au ca scop dezvoltarea abilităţilor acestora;
•    Să elaboreze şi să finanţeze programe specifice pentru instruirea şi specializarea în ţară sau în străinătate a cetăţenilor, indiferent de categoria socială şi nivelul de calificare, prin acordarea de burse, ajutoare financiare, tehnologii etc.;  
•    Să angajeze specialişti şi experţi şi alt personal, retribuindu-i în conformitate cu  legislaţia în vigoare;
•    Să difuzeze liber informaţii despre activitatea sa;
•    Să fondeze mijloace de informare în masă proprii şi să se folosească, în modul stabilit, de cele de stat;
•    Să desfăşoare activitate editorială în scopul propagării activităţii sale;
•    Să înfiinţeze filiale şi reprezentanţe;
•    Să dezvolte relaţiile în domeniul culturii, învăţământului, educaţiei şi ştiinţei dintre Republica Moldova şi alte ţări pe baza schimbului liber de idei şi informaţii în spiritul democraţiei şi libertăţii;
•    Să încurajeze şi să sprijine material activitatea educativă prin organizarea de simpozioane, conferinţe şi expoziţii  atât în Republica Moldova, cât şi în străinătate;
•    Să susţină instituţiile publice, obşteşti şi private necomerciale, inclusiv mişcări social-politice, universităţi, şcoli, muzee, mănăstiri şi alte lăcaşe creştin-ortodoxe din Republica Moldova. 
•    Să creeze, în funcţie de necesităţi, pe contul mijloacelor proprii, subdiviziuni structurale proprii, inclusiv cu activităţi economice. Întreprinderile înfiinţate de fundaţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, Legea cu privire la fundaţii şi prezentul statut;
•    Poate deveni membru al organizaţiilor şi asociaţiilor internaţionale nonguvernamentale, poate stabili legături şi avea cu acestea contacte, încheia acorduri respective, participa la acţiuni care nu contravin obligaţiilor internaţionale ale R. Moldova în calitatea sa de subiect al dreptului internaţional.

4.2. Fundaţia este obligată:
•    Să respecte Constituţia, prevederile prezentului Statut şi legislaţia în vigoare;
•    Să modifice documentele de constituire în cazul modificării legislaţiei în domeniu;
•    Să reprezinte anual organelor abilitate darea de seamă, care conţine date despre activitatea sa, programele de realizare, sursele de finanţare, valoarea totală a mijloacelor  utilizate, inclusiv pentru acoperirea cheltuielilor administrative în conformitate cu legislaţia în vigoare;
•    Să  reprezinte la timp organelor abilitate informaţii despre sediul Fundaţiei, în cazul în care acesta a fost schimbat.

V.    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A FUNDAŢIEI

5.1. Organele de conducere şi control ale Fundaţiei sunt:
•    Consiliul Fundaţiei;
•    Preşedintele Fundaţiei;
•    Comisia de Cenzori

5.2. Consiliul Fundaţiei este organul suprem de conducere
Organul suprem de conducere al Fundaţiei este Consiliul Fundaţiei. Deciziile Consiliului Fundaţiei se adoptă prin majoritatea de voturi. Fiecare membru al Consiliului Fundaţiei dispune de un vot. În cazul parităţii de voturi, votul Preşedintelui este decisiv. Membrul Consiliului poate fi revocat în ordinea stabilită de statutul Fundaţiei.
Consiliul Fundaţiei:
•    elaborează strategia dezvoltării şi trasează direcţiile principale ale activităţii Fundaţiei;
•    aprobă şi modifică Statutul fundaţiei;
•    aprobă planul de activitate şi bugetul Fundaţiei, raportul financiar  anual şi raportul privind activitatea acesteia; 
•    aprobă regulamentele interne de activitate ale Fundaţiei;
•    asigură conducerea operativă a Fundaţiei şi toate operaţiunile de administrare cu privire la activitatea  desfăşurată de aceasta;
•    aprobă statele de personal şi structura organizatorică a Fundaţiei;
•    aprobă sigiliul, ştampila, simbolica şi formularele Fundaţiei;
•    aprobă rapoartele organului de control al Fundaţiei;
•    desemnează şi revocă Preşedintele;
•    gestionează  patrimoniul Fundaţiei şi activitatea privind majorarea lui;
•    decide chestiunile de procurare şi înstrăinare a patrimoniului Fundaţiei;
•    decide asupra tuturor chestiunilor de activitate a Fundaţiei;
•    asigură respectarea de către Fundaţie a normelor etice prevăzute de sectorul necomercial. 

    5.3. Prima componenţă a Consiliului Fundaţiei este numită de Fondatori. Mandatul Consiliului este de 5 ani. La expirarea mandatului, Consiliul va numi următoarea componenţă a acestuia pentru un nou mandat. Consiliul este constituit din 5 membri;
    5.4. Consiliul se întruneşte la necesitate, însă nu mai rar de o dată în trimestru şi adoptă deciziile prin simpla majoritatea de voturi. Şedinţele Consiliului Fundaţiei sunt deliberative dacă la ele sunt prezenţi toţi membri Consiliului. Şedinţele Consiliului se convoacă de către Preşedintele Fundaţiei. La cererea unui membru al Consiliului, Preşedintele Fundaţiei este obligat să convoace în termen de 10 zile şedinţa extraordinară a acestuia;
    5.5. Şedinţele Consiliului se consemnează într-un proces verbal semnat de Preşedintele Fundaţiei şi contrasemnat de secretarul Consiliului. Asigurarea evidenţei  proceselor verbale ale Consiliului este obligaţia Preşedintelui Consiliului.
     5.6. Calitatea de membru al Consiliului se pierde în următoarele condiţii:
        - în caz de deces;
- în caz de demisie cu respectarea termenului de cel ce demisionează, dar    care nu va
  putea fi mai scurt de o lună de la avizarea în scris a Preşedintelui Consiliului;
- în caz de revocare prin decizia Fondatorilor pentru aducerea prejudiciilor morale sau
  materiale Fundaţiei;
    5.7. În cazul situaţilor prevăzute la punctul 5.7, locul din Consiliul Fundaţiei rămâne vacant urmând ca în termenul cel mai scurt posibil Consiliul să desemneze o altă persoană;
    5.8. Preşedintele Consiliului Fundaţiei este şi Preşedintele executiv al Fundaţiei şi, coordonează activitatea generală a Fundaţiei şi o reprezintă în relaţiile cu organele de stat şi obşteşti din ţară şi străinătate;
    5.9. Preşedintele Fundaţiei are mandatul de 5 ani, este ales de Consiliul Fundaţiei şi are următoarele competenţe:
•    organizează şi dirijează activitatea curentă a Fundaţiei, a subdiviziunilor ei şi asigură îndeplinirea deciziilor adoptate de către Consiliu;
•    deschide şi închide conturi  curente şi valutare în instituţiile bancare din ţară şi din străinătate;
•    prezidează şedinţele Consiliului;
•    încheie din numele Fundaţiei şi semnează  fără procură, atât din ţară cât şi de peste hotare, acorduri, contracte, şi alte acte permise de legislaţia în vigoare;
•    numeşte şi eliberează din funcţie personalul angajat, stabileşte nivelul de remunerare a muncii în dependenţă de aportul individual şi mijloacele financiare existente, rezolvă alte probleme cu cadrele, inclusiv deplasările lor în republică şi străinătate;
•    adoptă hotărâri privind primirea angajaţilor, încasarea pagubelor, cauzate de către ei şi aplicarea sancţiunilor disciplinare;
•    prezintă Consiliului dările de seamă şi bilanţul anual al Fundaţiei;
•    soluţionează alte chestiuni curente;
•    poartă răspundere personală pentru activitatea Fundaţiei şi este responsabil de valorile imobile şi circulante ale ei.
        Preşedintele Fundaţiei are dreptul de a lua decizii în formă de ordine şi dispoziţii  în orice domeniu ce ţine de activitatea Fundaţiei, cu excepţia celor incluse în competenţa Consiliului;
    
    5.10. Controlul asupra activităţii Fundaţiei şi a organelor de conducere este exercitat de către organul de control – Comisia de cenzori constituită din 3 membri şi are mandatul de 5 ani, care va efectua controale în caz de necesitate la decizia Fondatorilor sau în conformitate cu prevederile legii;
    5.11. Comisia de cenzori supraveghează legalitatea şi corectitudinea adoptării deciziilor, efectuează controlul activităţii economico – financiare a Fundaţiei şi a corespunderii activităţii structurilor ei cerințelor statutare;
    5.12. Comisia de cenzori are dreptul să solicite documentele necesare şi explicaţii din partea Preşedintelui, membrilor Consiliului şi altor specialişti. Rezultatele controlului sunt expuse în raportul, care urmează a fi prezentat Fondatorilor şi Consiliului;
    5.13. Controlul activităţii economico-financiare a Fundaţiei poate fi exercitat şi de către organele financiare şi fiscale de stat, în modul stabilit de legislaţie;
    5.14. Controlul activităţii economico-financiare a Fundaţiei se efectuează cel puţin o dată pe an;
    5.15. În cazul în care valoarea patrimoniului Fundaţiei va atinge un milion de lei Consiliul va crea în conformitate  cu prevederile şi cerinţele legii cu privire la fundaţii Consiliul de tutelă. Consiliul de tutelă supraveghează conformitatea activităţii Fundaţiei cu legislaţia, cu statutul şi normele etice, precum şi ţinerea contabilităţii, exercită controlul asupra raportului financiar anual şi de activitate a Fundaţiei, informează Consiliul asupra neajunsurilor depistate şi formulează propuneri pentru înlăturarea lor, prezintă cel puţin o dată pe an  Consiliului Fundaţiei un raport despre activitatea sa. Consiliul de tutelă are dreptul să controleze orice document al Fundaţiei, să ceară convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului;        

VI.    PATRIMONIUL ŞI MIJLOACELE FINANCIARE ALE FUNDAŢIEI

   6.1. Pentru atingerea scopurilor prevăzute de prezentul Statut, Fundaţia la momentul înregistrării dispune de  patrimoniul iniţial 3600 lei, depus pe contul acesteia de către fondatori. Patrimoniul iniţial al Fundaţiei constituie proprietatea acesteia şi nu poate fi revocat. Fundaţia în conformitate cu legislaţia în vigoare şi potrivit scopurilor determinate de statut, exercită dreptul de posesie, folosinţă şi dispunere asupra patrimoniului aflat în proprietatea sa;    
    6.2. Sursele de creare ale patrimoniului pot fi:
•    încasări din bugetul public naţional şi din fondurile extrabugetare;
•    donaţiile persoanelor fizice şi juridice interesate, atât din ţară cât şi din străinătate în conformitate cu legislaţia în vigoare;
•    contribuţiile fondatorilor;
•    granturi;
•    venituri realizate din activităţi proprii şi a întreprinderilor înfiinţate de ea, desfăşurate în condiţiile legii;
•    mijloace obţinute ca rezultat al activităţii de acumulare a resurselor, care nu contravin legislaţiei în vigoare.
    6.3. Toate mijloacele financiare, materiale şi alte bunuri ce formează patrimoniul Fundaţiei, incluse în bilanţ,  constituie proprietatea Fundaţiei, se utilizează pentru realizarea scopurilor prevăzute în Statut şi în  conformitate cu legislaţia în vigoare; 
    6.4. Mijloacele circulante ale Fundaţiei sunt păstrate în conturile de decontare sau alte conturi ale instituţiilor  bancare din republică şi în străinătate;
    6.5. Fundaţia este responsabilă pentru donaţiile primite şi utilizarea lor în conformitate cu legislaţia în vigoare  şi prevederile prezentului Statut;
    6.6. Venitul total al Fundaţiei este folosit la acoperirea cheltuielilor legate de realizarea sarcinilor statutare şi  cheltuielilor administrative, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    6.7. Cheltuielile administrative nu depăşesc 20 % din plăţile Fundaţiei şi includ cheltuielile pentru primirea şi evaluarea activelor, cheltuielile curente, inclusiv costul materialelor întrebuinţate, cheltuielile pentru deplasări în republică şi străinătate, pentru remunerarea muncii angajaţilor, membrilor Consiliului şi membrilor Comisiei de Cenzori. Retribuirea muncii salariaţilor Fundaţiei nu va fi considerabil mai mare decât cea care există  în sfera bugetară pentru lucrătorii de calificare similară;
    6.8. Mijloacele Fundaţiei sînt folosite în scopuri statutare în baza deciziei Consiliului Fundaţiei, iar impozitarea se va face în conformitate cu legislaţia fiscală în vigoare;
    6.9. Patrimoniul fundaţiei nu poate fi utilizat în interesul fondatorilor, al membrilor organelor ei de conducere, precum şi al personalului fundaţiei;
    6.10. Fondatorii nu poartă răspundere pentru obligaţiile fundaţiei, după cum fundaţia nu poartă răspundere pentru oblgaţiile fondatorilor.

VII. ADOPTAREA, COMPLETAREA  ŞI MODIFICAREA STATUTULUI

7.1. Consiliul fundaţiei are competenţa exclusivă de a aproba şi de a modifica 

VIII. ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII FUNDAŢIEI

8.1. Încetarea activităţii Fundaţiei poate avea loc prin decizia Fondatorului în cazul în care nu pot fi realizate  scopurile statutare din lipsa fondurilor, sau în baza hotărîrilor altor organe abilitate conform legislaţiei Republicii Moldova în vigoare.
8.2. Lichidarea Fundaţiei se efectuează de către Comisia de lichidare, numită de către organul, care a adoptat această decizie  în conformitate cu Legea cu privire la fundaţii şi Codul civil.
8.3. Comisia de lichidare determină existenţa patrimoniului, găseşte datorii şi creditorii, achitîndu-se cu ei, ia măsuri de recuperare a datoriilor  faţă de persoanele terţe, alcătuieşte bilanţul de lichidare, care urmează a fi  prezentată Consiliului şi Fondatorului Fundaţiei.
8.4. Mijloacele financiare rămase, inclusiv sumele de la realizarea patrimoniului la lichidare, după achitarea cu bugetul, cu lucrătorii angajaţi de Fundaţie şi creditorii, sînt utilizate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Fondatorii :                                        

a) persoane fizice
- Mârzenco Gheorghe
-  Marin Anatol
-  Lisnic Vitalie
-  Pavlicenco Vitalia
-  Caraman Anatolie
-  Maimescu Ştefan

Află cum poți contribui Parteneri și susținători Sponsori și donatori Voluntari Facebook